LOOK BOOK

홍익대학교 대학원
패션디자인과 패션쇼

MA and PhD, Graduate School, Departments of Fashion Design


PARK SEONGEUN / SACRED GEOMETRY
PARK SEONGEUN / SACRED GEOMETRY
KIM JOONSUNG
KIM JOONSUNG
CHEN TIANQI
CHEN TIANQI
ZHAO MANRUI
ZHAO MANRUI
HE JITONG
HE JITONG
WANGYU
WANGYU
LONGNYU JIN
LONGNYU JIN
KIM HASOL
KIM HASOL
LIM CHANHA
LIM CHANHA
FU ZHUOYI
FU ZHUOYI
LEE HAYEON
LEE HAYEON
KIM YURIM
KIM YURIM
LI SIYUAN
LI SIYUAN
YE JIAQIAN
YE JIAQIAN
JIN MAN
JIN MAN
KIM MINJEONG
KIM MINJEONG
KONG XIHAN
KONG XIHAN
SAMOUL HEBA
HONG MINJI
HONG MINJI
BAI JEONGYEON
BAI JEONGYEON
FENG SHUO
FENG SHUO
DING XIAOMENG
DING XIAOMENG
FAN YUNQIAO
FAN YUNQIAO
WU FANGYUAN
WU FANGYUAN
GUO HONGTING
GUO HONGTING
XU XIAOJING
XU XIAOJING
SHIN JIYI
SHIN JIYI
LEE YOUNJU
LEE YOUNJU
DING XIAOMENG


COPYRIGHT ©
HONGIK UNIVERSITY TEXTILE ART FASHION DESIGN.
ALL RIGHTS RESERVED.
홍익대학교 섬유미술패션디자인과
위치: 제3강의동(Z3동) 2층 205호
전화: 02-320-1225

홍익대학교 대학원 섬유미술.텍스타일디자인과 / 패션디자인과
위치: 홍문관(R동) 5층 521호
전화: 02-320-1264

홍익대학교 패션대학원
위치: 대학로캠퍼스 교육동 9층 912-1
전화: 02-3668-3707

업무시간 : 월~금 오전 9:00~오후 5:30(동절기 오전 9:00~ 오후 5:00)